Covid-19 protocol for MEDIA REPRESENTATIVES

COVID-19 RESTRICTIONS AND REGULATIONS FOR MEDIA REPRESENTATIVES

LATVIAN MEDIA:

 • When arriving at the competition before obtaining accreditation, the LATVIAN media representative must present a NEGATIVE Covid-19 test (test should be made not earlier than 72 hours before arriving in track area), and fill in the INDIVIDUAL FORM. After all data has been collected, media accreditation is granted.

FOREIGN MEDIA:

 • FOREIGN media must follow the same rules as drivers and teams and personnel entering Latvia from other countries;
 • 1st test should be made not earlier than 72 hours before arriving in Latvia.
 • 2nd test arranged by the Organizer within 24 hours after arriving in Latvia (self-isolation should be observed until receipt of the 2nd test received). In case, arriving by airplane, you will be tested at the airport. The received results of the test in the airport can be provided to the Organizer instead of performing the 2nd test at the event place. The price of the 2nd test (antigen test) on the event place is 20,00 EUR (payment is possible only in cash), which will take place at the entrance in the event place.

Currently, the following times are set for arrival to the track and the second test at the entrance to the event place:

 • 24.06.15:00-20:00 by LV time
 • 25.06. 08:00-13:00 by LV time

PCR TEST MUST BE SUBMITTED ONLY IN LATVIAN OR ENGLISH LANGUAGES, TEST RESULTS WILL NOT BE ACCEPTED IN OTHER LANGUAGES!

! Entrance to the media center is for media staff with appropriate entrance cards and / or bracelets, competition organizer and "promoter" - others are not allowed to enter.

! A distance of 2m must be observed in the media center, if the media representatives are not from one team.

! Hand disinfection - both entering and leaving the media center.

! Gathering is prohibited in the media center.

! A face mask MUST be worn while in the track area. 

! It is forbidden to share equipment with other media.

 

COVID-19 IEROBEŽOJUMI UN NOTEIKUMI MEDIJU PĀRSTĀVJIEM

LATVIJAS MEDIJI:

 • Ierodoties sacensībās pirms akreditācijas iegūšanas, LATVIJAS mediju pārstāvim jāuzrāda NEGATĪVS Covid-19 tests (tests jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms ierašanās trases teritorijā) un jāaizpilda INDIVUDUĀLĀ FORMA. Pēc visu datu apkopošanas tiek piešķirta mediju akreditācija.

ĀRZEMJU MEDIJI:

 • ĀRZEMJU medijiem ir jāvadās pēc tiem pašiem noteikumiem, kādiem sportistiem un komandām un personālam, kuri ieceļo no citam valstīm Latvijā.
 • tests jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms ierašanās Latvijā.
 • tests, kuru rīkotājs organizē 24 stundu laikā pēc ierašanās Latvijā (jāievēro pašizolācija līdz 2. testa rezultātu saņemšanai). Gadījumā, ja ierodaties ar lidmašīnu, jūs pārbaudīs lidostā. Saņemtos testa rezultātus lidostā var nodot organizatoram, nevis veikt 2. testu pasākuma vietā. 2. testa (antigēna testa) cena pasākuma vietā ir 20,00 EUR (apmaksa iespējama tikai skaidrā naudā), kas notiks pie ieejas pasākuma vietā.

Pašlaik ierašanās trasē un otrajam testam pie ieejas pasākuma vietā ir noteikti šādi laiki:

 • 24.06. 15:00-20:00 pēc Latvijas laika
 • 25.06. 08:00-13:00 pēc Latvijas laika

TESTS JĀIESNIEDZ TIKAI LATVIEŠU VAI ANGĻU VALODĀS, CITĀS VALODĀS TESTA REZULTĀTI NETIKS PIEŅEMTI!

! Ieeja mediju centrā ir mediju personālam ar atbilstošām ieejas kartēm un/vai aprocēm, sacensību organizatoram un „promoterim“ - citiem ieeja ir liegta.

! Mediju centrā ir jāievēro 2m distance, ja blakus neatrodas vienas komandas mediju pārstāvji.

! Roku dezinfekcija notiek gan ienākot mediju centrā, gan to atstājot.

! Mediju centrā aizliegta pulcēšanās.

! Atrodoties trases teritorijā OBLIGĀTI jānēsā sejas aizsargmaska.

! Aizliegts ar citiem medijiem dalīties ar tehniku.